Innkalling – Stiftelsesmøte og Årsmøte i Myklebyseter Sør Veilag den 18/7

18/7 kl. 16.00: Stiftelsesmøte Myklebyseter Sør Veilag (godkjennelse av vedtekter og valg av styre)

18/7: (10 minutter etter at stiftelsesmøtet er ferdig): Ekstraordinært årsmøte, Myklebyseter Sør Veilag (presentasjon og godkjenning av handlingsplan og budsjett for perioden 18/7-2020 – 30/6-2021).

Sted: Mykletunet/parkeringsplassen

Mail vedr etablering av veilaget på Myklebyseter Sør har blitt sendt ut til de som vi har epostadressen til. Hvis du ikke har mottatt informasjon om etablering av veilaget, så ber vi deg sende en mail til Tor Erik (på epost til torerik.westvik@gmail.com eller SMS til 976 78 090), med følgende informasjon:

  • Navn:
  • Hjemmeadresse, inkl postnummer og -sted:
  • Adresse på Myklebyseter:
  • Gårds- og Bruksnummer:
  • Epostadresse:
  • Fast telefon:
  • Mobil:

Mvh / Best regards,
Tor Erik Westvik

Tømmeråsen 15A,

NO-1555 Son, Norway

Mobile: +47 97 67 80 90
torerik.westvik@gmail.com

Team Lund/Helseth klar til å grave for deg!

Team Lund/Helseth» har innhentet priser og leveringsavtaler for å kunne tilby å grave/legge stikkledninger til samtlige hytteeiere på Myklebysetra ifm. utbygging av strøm til sommeren.

Graver

Team Lund/Helseth er et samarbeid mellom Ingar Helseth og Roar Stalsberg Lund som gjør det mulig å kunne gi et generelt totaltpriset tilbud pr. meter der de i prinsippet kan gjøre jobben for alle hytteeierne dersom de ønsker å benytte seg av dette.

Team Lund/Helseth har inngått avtale med Olsbakk Transport for kjøp og tilkjøring av kabelsand, noe som blir en vesentlig del av kostnadene med å legge stikkledningene. Et krav fra Eidsiva er at kabelen skal legges i sand, på et underlag av 5 cm sand. Deretter skal trekkerøret med kabelen overfylles med 15 cm sand. Så skal det legges et varselbånd eller rød plate oppå sanden før grøfta fylles igjen med opprinnelig masse.

Team Lund/Helseth har beregnet en anslagsvis mengde som vil gå med pr. meter kabelgrøft, videre funnet pris pr. meter for varselbånd/plate. Det praktiske arbeidet vil bestå av å grave grøft, tiltransport av sandmasser, tilrettelegging av 5 cm sand i bunnen av grøfta, videre legging av rør/kabel, overfylling med 15 cm sand, avslutningsvis fylle igjen grøfta og rydde opp. I tillegg er forflytting og drift av maskiner hensyntatt i tilbudet.

Ut fra kjente priser fra andre graveentreprenører har team Lund/Helseth valgt å legge seg på en vesentlig lavere pris pr. meter for utførelse av arbeidet. De har laget en «all in» pris pr meter hvor alt praktisk arbeid og alt materiell inngår.

Team Lund/Helseth ber de som ønsker å høre hva den endelige meterpris er på om å henvende seg direkte til dem for å høre pris, avtale befaring og inngå bestillinger. Pr. nå har de mottatt 6 ordre.

Team Lund/Helseth er i god dialog med Eidsiva ved Per Kr. Akre, blir fortløpende oppdatert om framdrift og endringer. Eidsiva har signalisert veldig tydelig at de ønsker graveoppdragene spredd på færrest mulig entreprenører for å unngå for mye kaos knyttet til hvem de skal kontakte/holde dialogen med rundt de ulike oppdrag. Samtidig kan det opplyses om at Team Lund/Helseth har bistått Eidsiva med lokalkunnskap for korrigering av liste/kart/navn/adresser mm.

For ytterligere opplysninger knyttet til kalkulert meterpris og hva team Lund/Helseth kan tilby – kontakt Roar Stalsberg Lund

RSL Online AS

Roar Stalsberg Lund

Tel +47 911 36 462

Mail: rslund@online.no

Rapport fra arbeidsgruppen i Myklebysetra Vel vedr. vinterbrøyting av veier.

Vedlagt sluttrapport fra arbeidsgruppen som har utredet vinterbrøyting av veinettet på Myklebysetra. Rapporten er utarbeidet med bakgrunn i vedtak på årsmøtet sommeren 2017. Rapporten danner grunnlag for sak som skal behandles på årsmøtet i Myklebysetra Vel fredag den 20. juli kl 1800.

Rapport-7-Arbeidsgruppen-vinterbrøyting-Myklebysetra