Bli medlem!

Myklebysetra Vel ønsker flere medlemmer.
Myklebysetra Vel ønsker flere medlemmer.

Styret i Myklebysetra Vel har etter oppfordring fra årsmøtet i 2011 blitt bedt om å knytte kontakt med hytteeiere på setra som foreløpig ikke er medlemmer i velet.

Hensikten med denne henvendelsen til deg som hytteeier, er å fortelle litt om oss og de oppgaver velet utfører for å videreutvikle viktige fellesfasiliteter til glede og nytte for alle hytteeiere på Myklebysetra – i håp om at også du vil være med å bidra til fellesskapet.

Velforeningen ble stiftet 1971 og har i dag ca 140 medlemmer. Velet har et årlig budsjett på ca kr 150.000,-. De viktigste aktivitetene som velet finansierer og driver er:

  • Vedlikehold av hele veinettet på setra
  • Oppbygging og vedlikehold av Mykletunet
  • Skiløypekjøring igjennom hele vinterhalvåret
  • Gjennomføring av sosialt og hyggelig sommer- og påskearrangement
  • Utgivelse av “Budstikka” som er en informasjonsbulletin til medlemmene 2 ganger pr år
  • Drift av nettsiden; www.mykebysetra.no

Dyrere vei-vedlikehold

Kostnadene til vedlikehold av veinettet på setra har de siste årene steget betraktelig. Såkalt ekstremvær med mye nedbør sliter på veinettet og medfører økte kostnader til grusing, grøfting og vedlikehold. Styret har etablert en langsiktig vedlikeholdsplan for veinettet, og medlemsavgiften utgjør en viktig del av finansieringen av dette arbeidet også fremover.

Mykletunet er bygget opp over mange år gjennom dugnadsarbeid og velet har dekket kostnader til materialer og utstyr. Eksempelvis vil det i 2012 bli satt opp toalettanlegg inne på tunet. Mykletunet er den sosiale møteplassen som hytteeierne nyter godt av særlig på sommerhalvåret, og som danner rammen for det årlige sommerarrangementet.

Det er inngått avtale med Jon Olafsen om løypekjøring gjennom hele vinterhalvåret. Avtalen sikrer at du som hytteeier har tilgang til flotte oppkjørte løyper i helgene hele vinteren, samt i jule- og vinterferien og i påsken.

De populære sosiale sommer- og påskearrangementene legger til rette for at hytteeiere kan treffes og hygge seg i både sportslig og annen kulturell sammenheng. Overskuddene fra disse arrangementene bidrar vesentlig til dekning av velets kostnader til blant annet veivedlikehold og løypekjøring.

Myklebysetra skirenn
Det er populært med skirenn ved Myklebysetra.

Med basis i prisvekst på alle produkter knyttet til ordinært vedlikehold og ulik tilrettelegging for trivsel på Myklebysetra, opplever vi at budsjettet dessverre blir trangere for hvert år. Vi har derfor et ønske om at alle stiller seg villig til å bidra økonomisk.

Prisene

Vi håper at du gjennom ovennevnte har fattet interesse for å bli medlem i velet og gjennom dette vil bidra til at vi også i fremtiden kan opprettholde og videreutvikle vår aktivitet til det beste for alle hytteeiere på Myklebysetra. Medlemskapet koster kun kr 350,- pr år. I tillegg til dette kan man velge å betale kr 150,- ekstra som et løypetillegg. Vi har tillatt oss å legge ved to giroer, en for medlemskap i 2012, og en for løypebidrag (frivillig).

Dersom du har ytterligere spørsmål vedrørende velet eller medlemskapet er du hjertelig velkommen til å ta kontakt med kasserer Berit Glesaaen Nyberg på mail berit.g.nyberg@gmail.com, eller mobil 918 05915.

Vi ønsker deg velkommen som medlem hos oss!

 

Med vennlig hilsen

Styret i Myklebysetra Vel