Strømprosjektet – status og fremdriftsmøte avholdt.

Velets leder Torgrim Jacobsen hadde den 10.08.2020 møte med prosjektleder Per Kristian Aakre (Elvia) på Myklebysetra ang. status og videre framdrift av strømprosjektet. Akre hadde også samtidig befaring og møte med sine underentreprenører, som nå holder på med gravingen og kabelutleggingen. Vedlagt oppsummering fra avholdt møte.

Oppdatert informasjon om fremdrift Strøm til Myklebysetra

Eidsiva Nett har sammen med grunneier klarlagt trasevalg for fremføring av strøm til Myklebysetra. Det er sendt et endelig avtalegrunnlag til grunneier med frist i uke 38 for svar. Ved enighet vil Eidsiva starte prosjektet nå i høst og fullføre i 2020.                                                     

Dersom det ikke lykkes å få til en endelig avtale, vil ikke oppstart skje før i 2020. Vi vil oppdatere med mer informasjon i uke 38.

Myklebysetra Vel

Graver

Team Lund/Helseth klar til å grave for deg!

Team Lund/Helseth» har innhentet priser og leveringsavtaler for å kunne tilby å grave/legge stikkledninger til samtlige hytteeiere på Myklebysetra ifm. utbygging av strøm til sommeren.

Graver

Team Lund/Helseth er et samarbeid mellom Ingar Helseth og Roar Stalsberg Lund som gjør det mulig å kunne gi et generelt totaltpriset tilbud pr. meter der de i prinsippet kan gjøre jobben for alle hytteeierne dersom de ønsker å benytte seg av dette.

Team Lund/Helseth har inngått avtale med Olsbakk Transport for kjøp og tilkjøring av kabelsand, noe som blir en vesentlig del av kostnadene med å legge stikkledningene. Et krav fra Eidsiva er at kabelen skal legges i sand, på et underlag av 5 cm sand. Deretter skal trekkerøret med kabelen overfylles med 15 cm sand. Så skal det legges et varselbånd eller rød plate oppå sanden før grøfta fylles igjen med opprinnelig masse.

Team Lund/Helseth har beregnet en anslagsvis mengde som vil gå med pr. meter kabelgrøft, videre funnet pris pr. meter for varselbånd/plate. Det praktiske arbeidet vil bestå av å grave grøft, tiltransport av sandmasser, tilrettelegging av 5 cm sand i bunnen av grøfta, videre legging av rør/kabel, overfylling med 15 cm sand, avslutningsvis fylle igjen grøfta og rydde opp. I tillegg er forflytting og drift av maskiner hensyntatt i tilbudet.

Ut fra kjente priser fra andre graveentreprenører har team Lund/Helseth valgt å legge seg på en vesentlig lavere pris pr. meter for utførelse av arbeidet. De har laget en «all in» pris pr meter hvor alt praktisk arbeid og alt materiell inngår.

Team Lund/Helseth ber de som ønsker å høre hva den endelige meterpris er på om å henvende seg direkte til dem for å høre pris, avtale befaring og inngå bestillinger. Pr. nå har de mottatt 6 ordre.

Team Lund/Helseth er i god dialog med Eidsiva ved Per Kr. Akre, blir fortløpende oppdatert om framdrift og endringer. Eidsiva har signalisert veldig tydelig at de ønsker graveoppdragene spredd på færrest mulig entreprenører for å unngå for mye kaos knyttet til hvem de skal kontakte/holde dialogen med rundt de ulike oppdrag. Samtidig kan det opplyses om at Team Lund/Helseth har bistått Eidsiva med lokalkunnskap for korrigering av liste/kart/navn/adresser mm.

For ytterligere opplysninger knyttet til kalkulert meterpris og hva team Lund/Helseth kan tilby – kontakt Roar Stalsberg Lund

RSL Online AS

Roar Stalsberg Lund

Tel +47 911 36 462

Mail: rslund@online.no

Fremføring av strøm til Myklebysetra – status

14 februar 2019 ble det gjennomført et statusmøte vedrørende planlegging og fremdrift for fremføring av strøm til Mykleby seter, basert på utsendt tilbud til hytteeiere våren 2018. Pt er det 39 signerte avtaler om strøm. Vedlagt referat fra møtet, samt vedlegg.

20190214 Referat fra møte med Eidsiva Nett – strøm til Myklebysetra Vedlegg til anleggsbidragsbrev til stikkledninger

Oppdatert informasjon vedr strøm til Myklebysetra

Pr 5. april var det ca 20 hytteeiere som har meldt interesse for strøm gjennom å sende inn akseptskjema til Eidsiva. Fristen er satt til 21. april for å sende inn aksept på tilbud. 3 hytteeiere står foreløpig på venteliste, dette er interessenter som i første rekke av ulike årsaker ikke fikk tilbud, eller ikke meldte interesse når Kiær foretok den første interessentkartleggingen. Eidsiva har beregnet et tilbud basert på opprinnelig interessentliste. Eidsiva vil avvente responsen fra de som opprinnelig har mottatt tilbud, før de bestemmer seg for hva de skal gjøre med etteranmeldte interessenter. Minst 34 av de opprinnelige må tegne seg for at dette prosjektet skal bli realisert. Eidsiva vil deretter vurdere hvordan de som ønsker strøm, men som opprinnelig ikke har fått tilbud skal behandles. Dette ut fra at prosjektet pt ikke inkluderer disse eiendommene.

Oppnås det ikke 34 aksepter, vil Eidsiva avslutte prosjektet fra sin side.

Det oppleves usikkerhet rundt tilbudet og samlede kostnader for hytteeierne, noen synes det er dyrt. Eidsiva mener prisen fremstår som riktig ut fra sammenlignbare områder. For eksempel priser Eidsiva et annet hyttefelt til 160.000,- pr hytte. Lengde på ledninger og spredning av nettet, i tillegg til avstand fra etablert nett avgjør prisen. Nettselskapene har ikke lov å tjene penger på å bygge ut nettanlegg, og dersom kostnadene blir lavere får kundene pengene tilbake. Gravelengde for den enkelte frem til hytte kan regnes til maksimalt 100 meter. I den grad noen skulle forvente at det blir billigere å vente til senere fase, er svaret fra Eidsiva at det heller blir dyrere.

Styret utfordret Eidsiva på å gi en rabatt til de som melder interesse for strøm nå i første rekke, eksempelvis ved å dekke gravekostnader helt frem til hyttevegg. Eidsiva svarer at de ikke i noen prosjekter tilbyr denne type lokkemiddel for å få flere til å melde interesse.

Noen har etterspurt dette med muligheten for å legge bredbånd samtidig med at det graves kabler for strøm. Eidsiva Nett tilbyr ikke bredbånd, og har som monopolselskap ikke mulighet til å bundle strøm og bredbånd i sine tilbud. Bredbåndsutbygging må foretas av egne bredbåndsselskap. Styret finner ikke at det er grunnlag for å forfølge dette videre fra vår side pt.

Vi håper dette er avklarende i forhold til hvor prosjektet nå står.

Med beste hilsen

Styret i Myklebysetra Vel

Kontaktperson Kristin Malonæs, mobil 971 21023

Mulighet for strømtilknytning i Myklebysetra hytteområde

Strømleverandør

Alle som tidligere har meldt interesse for strøm til sine hytter på Myklebysetra, har i brev av 12. februar 2018 fra Eidsiva Nett AS mottatt en forespørsel om interesse (bestilling) av strøm, med redegjørelse for tilbudet og de forutsetninger som ligger til grunn for dette.

Det er ut i fra denne interessen at Eidsiva nett AS eventuelt setter i gang med detaljprosjektering av feltet. Dette betyr at Eidsiva ikke har detaljprosjektert og satt endelig trasevalg for kablene.

For å føre kabel fra vei og frem til egen hytte;

  • Vi minner om at de hytteeiere som har behov for å krysse annen manns grunn må innhente godkjennelse fra gjeldende grunneier(e) for å gjøre dette.
  • Hytteeiere må selv sørge for kostnader rundt opparbeidelse av grøft fra kabelfordelingsskap og frem til inntak på hytte. Disse kabler skal ligge på 50 cm og i steinfri masse.
  • Lengder på disse kabler(grøfter) er ikke kjent ennå. Erfaringer fra tidligere prosjekter, er at det i de aller fleste tilfeller vil disse ting bli løst i detaljprosjektering av feltet.
  • Stikkledning ligger i TILKNYTNINGSAVGIFTEN som blir fakturert etter hvert som hver hytte blir tilkoblet fysisk Eidsiva sitt nett.
  • Tilknytningsavgift hvor stikkledning inn til hytte er med, er for tiden kr 10 000,-. Denne tilknytningsavgift kommer i tillegg til anleggsbidraget som pt er satt til kr 105.000,- pr hytte.

Videre fremdrift avhenger av at tilstrekkelig antall hytteeiere melder bestilling til Eidsiva innen fristen. – MINST 33 stk. For hytteeiere som ikke har mottatt tilbud, men som ønsker det, ta snarest kontakt med Eidsiva Nett AS ved kundeservice; kundeservice@eidsivanett.no  eller telefon 61 28 66 50 og oppgi referansenummer REFNR: 15411594. Ditt gårds- og bruksnummer må oppgis i denne forbindelse.

Dersom det oppnås tilstrekkelig antall bestillinger innen fristen – MINST 33 stk., prognostiserer Eidsiva anleggsstart sommeren 2019.

Basert på forespørsel fra velet har Eidsiva Nett utvidet svarfristen til 1. april 2018.

 Noen hytteeiere har bedt styret i velet om å sette opp aktuelle graveentreprenører og el entreprenører som kan forespørres når det gjelder tilbud på grave- og el-installasjonsarbeid. Velet gir i denne forbindelse tips om noen lokale entreprenører:

Graving

Arne Olsbakk Transport AS

Koppangveien 35

2480 KOPPANG

Tel: 62 46 32 15

Mob: 91 34 26 04

E-Post: firmapost@olsbakktransport.no

 

Per Hagen AS

Engerdalsveien 96

2485 Rendalen

Tlf: 62 46 88 84

Mob: 995 77 090

Epost: post@perhagenas.no

 

El installasjon

Berg og Sandboe AS

ved Andreas Rønningen

Sundfloveien 13

2480 Koppang

Telefon 62 46 20 20

 

Elektrikeren Østerdalen AS

ved Frank Øyen

Parkveien 2

2485 Rendalen

Mobil 958 55219