Vedtekter for Myklebysetra Vel

Fastsatt av årsmøtet i 1972

Revidert i 1976, i 1982 og 16.juli 2004.

§ 1. Formål.

1. Myklebysetra Vel har til formål å ivareta saker av felles interesse for medlemmene innenfor seter- og hytteområdet.

2. Velforeningen er partipolitisk nøytral.

§ 2. Medlemskap.

1. Som medlemmer kan opptas grunneiere, setereiere og hytteeiere på Myklebysetra.

2. Institusjoner, næringsdrivende og andre personer som har spesiell tilknytting til stedet kan også opptas som medlemmer.

§ 3. Årskontingenten

1. Årskontingenten fastsettes av det ordinære årsmøte for ett år om gangen.

2. Medlemmer som skylder kontingent for 2 – to – år eller mer anses som uttrådt av foreningen.

§ 4. Styret.

1. Foreningen ledes av at styre på 5 – fem – medlemmer bestående av: Leder, nestleder, sekretær, kasserer og et styremedlem valgt av årsmøtet.

2. Lederen velges ved særskilt valg for 1 – ett – år om gangen. De øvrige styremedlemmer velges for 2 – to – år, men slik at 2 av medlemmene etter loddtrekning trer ut etter første driftsår.

3. Til styret velges 3 – tre – varamedlemmer for 1 – ett – år om gangen.

4. Styret er beslutningsdyktige når minst 4 – fire – styremedlemmer eller varamedlemmer er tilstede.

5. Ved stemmelikhet gjør lederens stemme utslaget.

§ 5. Andre tillitsvalgte.

Foruten de i § 4 nevnte styremedlemmer og varamedlemmer velger årsmøtet følgende:

1. For 2 – to – år om gangen:

Arrangementskomité bestående av minimum 8, maksimum 12 medlemmer, hvorav en leder, evt. en leder for vinterarrangement og en for sommerarrangement.

2. For 1 – ett år om gangen:

a. 1 – en – representant til styret i Mykleby Setervei.

b. 1 – en revisor m/1 – ett varamedlem.

c. Valgkomité bestående av leder og 2 – to medlemmer m/2 – to – varamedlemmer.

d. Tillitsvalgt for de forskjellige veistrekninger innen seterområdet.

§ 6. Styrets plikter.

1. Styret plikter å ivareta foreningens interesser og anvende disponible midler i samsvar med formålsparagrafen.

2. Styret skal:

– behandle alle forslag som innsendes skriftlig og føre protokoll over alle forhandlinger

– forberede de saker som skal behandles på årsmøtet og avlegge årsberetning og regnskap i revidert stand.

3. Ønsker styret medlemmenes uttalelse i spesielle saker kan det

a. innkalles til medlemsmøte.

b. forelegge saken for medlemmene til skriftlig uttalelse.

4. Styret kan ikke pålegge medlemmene plikter av økonomisk art uten at medlemmene på forhånd har hatt anledning til å avgi sin uttalelse. Slike saker anses vedtatt ved vanlig flertall.

5. Foreningen forpliktes utad av lederen, som på sin side skal holde styret underrettet.

§ 7. Årsmøtet

1. Ordinært årsmøte avholdes hvert år innen utgangen av juli måned.

2. Årsmøtets dagsorden er:

1. Årsberetning.

2. Revidert regnskap

3. Fastsettelse av kontingent.

4. Fastsettelse av eventuelle honorarer.

5. Innkomne saker.

6. Valg i henhold til vedtektenes § 4 og § 5.

7. Eventuelt.

3. Saker som medlemmene ønsker behandlet på årsmøtet må være innsendt til styret innen den tidsfrist som fremgår av innkallingen til møtet.

4. Medlemmene må ha betalt skyldig kontingent for å ha stemmerett.

5. Hvert medlem har på årsmøtet 1 – en – stemme.

§ 8. Kunngjøring.

Avholdelse av årsmøte skal kunngjøres for medlemmene på forsvarlig måte og med minst 14 dagers varsel.

§ 9. Ekstraordinært årsmøte.

1. Ekstraordinært årsmøte innkalles når styret finner det nødvendig eller når . del av foreningens medlemmer forlanger det.

2. På ekstraordinært årsmøte kan kun behandles de saker som er nevnt i innkallelsen.

§ 10. Endring av vedtekter.

1. Forslag til forandring i vedtektene kan behandles på ordinært- eller ekstraordinært årsmøte.

2. Vedtektsforslag, som ønskes behandlet på ordinært årsmøte, må være innsendt til styret før 15.mai samme år.

3. Vedtektsforslag må for å kunne vedtas oppnå . dels flertall blant de fremmøtte medlemmer.

§ 11. Oppløsning.

1. Forslag om oppløsning av foreningen må være innsendt til styret innen 15.mai.

2. Forslaget må for å kunne vedtas oppnå . dels flertall blant de fremmøtte medlemmer.

3. I tilfelle oppløsning skal årsmøtet gjøre vedtak om disponering av foreningens nettoformue.