Årsmøtet i 2014

Referat fra årsmøte i Myklebysetra vel 18. juli 2014.

0. Møteinnkalling

Innkallingen ble godkjent uten bemerkninger.

Møteleder: Viggo Åvang

Sekretær: Astrid A. Dalby

Underskriving av protokoll: Åge Børresen og Arve Kilen

 

  1. Årsberetning

Styrets årsberetning ble gjennomgått og godkjent uten bemerkninger.

 

  1. Regnskap

Regnskap for 2013 ble gjennomgått av kasserer.

Regnskapet var ikke revidert, men ble godkjent under forutsetning av at revisor ikke har bemerkninger.

 

  1. Innkomne saker, fastsettelse av kontingent.

Det var ingen innkomne saker til årsmøtet.

Kontingenten ble fastsatt uendret.

 

  1. Fastsettelse av godtgjørelse til styrets leder og styrets medlemmer.

Godtgjørelse til styret ble vedtatt uendret.

 

  1. Budsjett 2014

Budsjettet for 2014 ble gjennomgått og godkjent.

 

  1. Valg

Følgende personer ble nyvalgt

Leder for styret: Kristin Malonæs

Nestleder: Viggo Åvang

Kasserer: Berit Glesaaen Nyberg

  1. varamedlem: Kåre Karlsen
  2. varamedlem: Tor Njerve
  3. varamedlem: John Olafsen

 

Nye medlemmer i arrangementskomiteen ble Kari Taralrud og Ståle Taralrud.

Leder for sommerarrangement: Kari Åvang og Torhild Mathisen

 

 

  1. Åpen post

Styret informerte blant annet om at det har blitt sendt likelydende brev til de tre deltakerne i Setersameiet, angående tilgroing og behov for hogst på setra. Status er at styret fortsatt venter på svar på denne henvendelsen.

 

Velets medlemmer tok opp utfordringen med at det kjøres for fort med bil og motorsykkel/moped på veiene på sætra. Dette kan skape farlige og alvorlige situasjoner for både barn og voksne. Det henstilles til å holde lav fart ved kjøring på seterområdet, maksimalt 30 km/t.

 

Styret tok opp viktigheten av at alle velets medlemmer bidrar inn på dugnader og annet som velet arrangerer, og at særlig den yngre generasjon er hjertelig velkommen til å være med i dette.