Styremøte 20. oktober 2014

Referat fra styremøte i Myklebysetra vel mandag 20. oktober 2014.

Til stede: Kristin Malonæs, Viggo Åvang, Berit G. Nyberg, Arne Olav Nyberg, Astrid Dalby

 1. Gjennomgang av protokoll fra årsmøtet

Pr. 20.10.14 forelå ikke protokoll fra årsmøtet. Protokollen vil bli ferdigstilt og lagt ut på velets nettsider.

 1. Evaluering av årets sommerarrangement

Det har vært vanskelig å få noen til å ta lederansvar for arrangementet, men mange er villige til å være med og er flinke til å stå på.

Årets auksjon ble i overkant langdryg. Ved neste års auksjon bør både utplukk av gjenstander til auksjonen og utgangspris for gjenstandene styres av en person som er dedikert til denne oppgaven. Det trengs i tillegg flere hjelpere til å gjennomføre selve auksjonen.

Festen på kvelden hadde 72 betalende deltakere og dagen i sin helhet var både vellykket og innbringende for velet. Overskuddet ble på ca kr 45.000,-.

Det ble stilt spørsmål om arrangementet på kvelden er verdt å føre videre. Dette er noe neste års ledere står fritt til å bestemme.

Når det gjelder gevinster har det vært noe uklart om hvem som har ansvaret for å skaffe disse. Konklusjonen er at dette er styrets ansvar og det vil bli satt av en sum på mellom 3- 5000 til innkjøp av gevinster og premier.

Det vil bli lagt ut en henstilling på Facebook med spørsmål om noen har smågaver som kan brukes som diverse premier.

 1. Vedlikeholdsplan veier og anlegg 2015/2016

Styret ønsker å lage en vedlikeholdsplan for veier og anlegg for de kommende to årene. I denne forbindelse legges det opp til å invitere til et medlemsmøte våren 2015, hvor temaet er infrastruktur på setra, og medlemmenes ønsker og bidrag i denne forbindelse.

Følgende områder er identifisert som aktuelle tiltaksområder på dette feltet i den kommende toårs perioden:

 1. Pusse og lakke gulv i hovedbygget på Mykletunet, gjennomføres sommeren 2015
 2. Vurdere status og evnt riving av gjerde rundt Mykletunet

Dette gjerdet er i svært dårlig forfatning, og det må i løpet av sommeren 2015 tas en beslutning om hva som gjøres med dette gjerdet.

 1. Sette opp nytt dansegulv på Mykletunet

Det bør legges pukk under og legge gulvet rett oppå. Dette bør etter styrets mening prioriteres. Til denne jobben må det leies inn noen som kan gjøre grunnarbeidet mens resten kan gjøres på dugnad. Taket kan gjenbrukes.

 1. Legging av torvtak og evnt innvendig panel på den nye doen, dette vil bli utført av Viggo Åvang sommeren 2015.
 2. Døra på lillebua på Mykletunet må lakkeres eller males i løpet av sommeren 2015.
 3. Nytt vindu i bua i Myklekollen. Det er tidligere kjøpt inn nytt vindu, vurdere innsetting av dette.
 4. Beising av bua i Myklekollen vurders sommeren 2015.
 5. Det har i løpet av de siste årene blitt utført mye vedlikehold på veiene, og behovet for store investeringer er derfor ikke nødvendig den kommende 2 års perioden. Snuplassen innerst i Styggbergveien bør imidlertid utbedres og utvides.
 1. Budstikka og nettsiden

Glenn Skjæret har tatt på seg videre drift av Budstikka og han holder kontakt med Tore Kristiansen som har ansvaret for nettsiden.

 1. Eventuelt

 • Viggo har fått en forespørsel fra Ragnhild Tremoen om sanitetsmøtet kan holdes på Mykletunet da Moen seter har blitt for liten. Dette er styret positive til.
 • Revidert regnskap.
  • Berit vil få levert regnskapet til Leif Baarstad slik at han kan revidere det. Dette vil bli lagt ut på hjemmesiden
  • Denne har stått åpen i lang tid og styret har tatt kontakt med John Olafsen som bekrefter at nye deler er bestilt. Styret anmoder derfor om at dette følges opp
 • Scooterløyve.
  • John Olafsen har søkt på dette i eget navn
 • Råkjøring på setra.

Det bør kjøpes inn skilt som forteller at barn leker. Euroskilt selger slike skilt og styret er positive til at et eller flere slike blir kjøpt inn. Det bør også komme opp et skilt med 30 km/t.

 

Neste møte: Februar 2015

Referent: Astrid Dalby