Bebyggelsesplanen

Arealplan for Stor-Elvdal kommune.
Arealplan for Stor-Elvdal kommune.

BESTEMMELSER FOR BEBYGGELSESPLAN MYKLEBYSETRA – del av F8a,  STOR- ELVDAL KOMMUNE.

Bestemmelsene gjelder for:

  • Bebyggelsesplan for Myklebysetra, fortetting av eksisterende område – datert 11.02.2008

 PLANENS FORMÅL:

Formålet med planen er å fortette eksisterende område. Det vil si legge til rette for oppføring av private hytter med lav standard. Det legges stor vekt på god naturtilpasning av de fortettede tomtene med grønnstruktur, skånsom behandling av eksisterende vegetasjon og tilrettelegging av stier.

 1 GENERELLE BESTEMMELSER

         1.1 Planområdet

Området med bebyggelsesplanen er vist på plankartet datert 11.02.2008.

       1.2 Reguleringsformål

Området reguleres til følgende formål:

Byggeområder (PBL § 25, 1. ledd nr 1):

Område for fritidsbebyggelse

Spesialområder (PBL §25, 1. ledd nr 6):

Privat veg

  • 2 FELLESBESTEMMELSER

2.1    Fellesbestemmelser for området

Planområdet skal opparbeides med lav sanitærteknisk standard, uten innlagt vann og utslipp av kloakk, men det tillates strøm til hver enkelt hytte.

2.2    Fellesbestemmelser for utforming av bebyggelse.

Ved utforming og plassering av bygninger skal bebyggelsens karakter, stiluttrykk, vindussetting, fargebruk m.m. utformes i samsvar med kommunens retningslinjer for stedlig byggeskikk. Bebyggelsen skal oppføres i tømmer, stavverk eller bindingsverk med stående kledning med brede overliggere, hjørnemarkeringer og kraftige vindski-bord. Det kan benyttes naturstein som utvendig kledning. Det skal benyttes oppdelte vinduer. Fasadene skal være av tjærede eller jordfargede trematerialer i mørke nyanser. Vindskier og belistning rundt vinduer skal også være i jordfargede, mørke fargenyanser.

Alle bygninger skal ha saltak med vinkel mellom 20 og 30 grader. Hovedmøneretning skal tilpasses nærliggende bygninger og fortrinnsvis være på tvers av fallretningen i terrenget dersom ikke annet framgår av godkjent plankart. Mindre tak ved inngangsparti kan ha annen vinkel. Takene skal være tekt med torv, spon, bord eller matt farget takstein.

Ved plassering av bygninger skal det i størst mulig grad tas hensyn til terrenget slik at en unngår skjemmende skjæringer og fyllinger. Mest mulig av eksisterende terreng og vegetasjon skal bevares.

Byggene skal stå så nær hverandre på hver tomt, at de ikke kan fradeles og danne egne tomtenheter.

2.3    Behandling av ubebygde arealer

Eksisterende vegetasjon skal i størst mulig grad bevares på den enkelte tomt. Tynning og skjøtsel av vegetasjon kan skje etter utbygging dersom det fremmer kvaliteten på den enkelte tomt etter tillatelse av grunneier. Sår i terrenget som følge av anleggsvirksomhet skal begrenses til et minimum. Det skal gjennomføres fortløpende rehabilitering/oppussing av terrenget med påføring av humusdekke og stedegen vegetasjon.

Mellomlagring av masser skal kun skje på steder som er godkjent til formålet. Mellom lagring av masser kan skje på den enkelte tomt inntil grunnmur er ferdigstilt.

2.4    Ledninger og kabler

Kabler og ledninger for el-forsyning skal være nedgravd i vegtrasèene så langt som mulig. Der det må graves egne trasèer for framføring av ledninger og kabler skal disse snarest mulig ferdigstilles med tildekking av humusdekke og rehabiliteres med opprinnelig vegetasjon.

2.5    Utebelysning i planområdet

I de tilfeller det er aktuelt med utvendig belysning skal denne være indirekte (skjermet).

  • 3 BYGGEOMRÅDER

3.1    Generelt for byggeområder

Bebyggelsen skal legges lavest mulig i terrenget. Byggegrense er minimum 10 m fra senterlinje hovedveg.

Det er ikke tillatt å sette opp flaggstenger. Det er ikke tillatt med gjerde rundt tomtene.

  • Situasjonsplan for den enkelte tomt

Situasjonsplan skal sendes til kommunen sammen med søknad om byggetillatelse. Slik plan skal være i målestokk 1:1000, 1:500 eller 1:200 og skal vise aktuelle og evt. framtidige byggetrinn.

  • Områder for fritidsbebyggelse

     Det er planlagt 10 nye tomter for fritidsbebyggelse. Størrelsen på fritidsbebyggelse og mønehøgde skal tilpasses terrenget og omgivelsene på den enkelte tomt.

Maksimalt bebygd areal, BYA=  240 m2.

Det kan det føres opp inntil 3 bygg på tomta: hovedhytte, anneks og uthus/garasje. Hovedhytta kan være på inntil 150 m2, anneks kan være på inntil 70 m2 og uthus/garasje på inntil 20 m2.

Maksimal tillatt mønehøyde på fritidsbolig er 6,0 m regnet fra gjennomsnittlig planert terreng. Synlig grunnmur over planert terreng skal ikke overstige 0,7 meter.

Anneks skal ha maksimalt tillatt mønehøgde på 5 m. Uthus skal ha maksimalt tillatt mønehøgde på 4 m.

Annekset/Uthuset må plasseres nær hovedbygning og tilpasses denne mht. materialvalg, form og farge. Det kan opparbeides parkeringsplass for to biler.

  • 4 SPESIALOMRÅDER

4.1    Privat veg

Felles adkomst inn til de nye hyttene skal ha en vei med kjørebredde 4 m, inkludert skulder.

Alle tomtene skal ha egen adkomst inn til tomtegrensa.

Vegskråninger og skjæringer skal planeres, gjødsles og tilsåes umiddelbart etter  anleggsavslutning.

4.3    Bevaringsområde for kulturminner.

Kulturminner som er automatisk fredet i medhold av kulturminneloven er markert med ring og R på plankartet.

Skånsom skjøtsel av skogen kan skje så lenge det ikke kommer i konflikt med 5 m grense rundt automatisk fredet kulturminne eller er i direkte i konflikt med nyere tids kulturminne. Skilting og tilrettelegging av kulturminner for allmenn opplevelse skal skje etter helhetlig plan som skal godkjennes av kulturminnemyndigheter.

Moelv 11.02.2008

MjøsPlan

 Even Sjøli

leder

 

Åse Gudrun Bryhni (sign.)

arealplanlegger